ماهی شکم پر11

Rich Fish, Mahi Shekam Por

کباب ترش1

Kebab Torsh

غذای ایرونی 6

Fesenjan

سیرقلیه رشتی1

Sir Ghalyeh Rashti

باقالاقاتق1

Baghala Ghatogh

7غذای ایرونی

Morghe Torsh

رشته خوشکار11

Reshte Khoshkar

سیرابیج سیرواویج1

Sirvavij

سیرترشی1

Sir Torshi

میرزاقاسمی1

Mirzaghasemi

زیتون پرورده11

Zeitoon Parvardeh

1خورش ناردونی 1مازندرانی

Anar Bij