اکبر جوجه 2

Akbar Joojeh

کباب ترش1

Kebab Torsh

انار بیج

Anar Bij

اسپناساک مازندرانی

Espenasak 

باقالا وابیج مازندرانی

Baghala Vabij

خورش ناردونی مازندرانی

Nardooni

کماج مازندرانی

Komaj

واویشکای مازندرانی2

Vavishka

کئی انار2 مازندرانی

Keei Anar

بشته واش مازندرانی

Beshte Vash

دو پتی آش دوغ مازندرانی

Dopeti